Αποτέλεσμα εικόνας για Γέννηση του Hidden ελληνική Κινήματος στην Τουρκία
Subject: Birth of Hidden Greek Movement in Turkey
Free Yannis: Birth of Hidden Greek Movement in Turkey
By Alex Aliferis
Turkish police arrested Yannis Vasilis Yaylalı, an ethnic Greek peace activist born in Samsun, Pontos, Turkey, in the Kurdish city of Şırnak, where he had been living since 2012.
The police arrested Yannis on April 22, 2017; the same day he posted an article to remember the Greek Genocide of his ancestors. 3.5 million Armenians, Assyrians, and Greeks were eliminated by Turks from 1914 to 1923. The same genocide that killed his family in Pontos and over 1.1 million Greeks across mainland Turkey.
The Turkish authorities filed three charges against Yannis. His first charge is for “insulting the President”.  His second charge is “inciting people to disobey laws”. The third charge is “spreading propaganda for a terrorist organization”.  OnSeptember 26, Yanni will appear in Turkish court for these charges.

You see there is no Freedom of Speech or Freedom of Press in Turkey. Freedom does not exist in Turkey. For years, the Washington D.C. Deep State and Fake News media (CNN, ABC, NBC, FOX, CBS, MSNBC, New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, etc.) praised Turkey as a “Model Democracy of the Middle East”.
In 2007-2008, the Turkish government requested the names of American citizens who created YouTube videos insulting Mustafa Kemal Ataturk. In 2008, Former House Foreign Affairs Vice Chair Congresswoman Ileana Ros-Lehtinen (Republican-Florida)responded with a letter to Turkish authorities to respect Freedom of Speech in the USA and that the US government will not honor Turkish requests to reveal the names and prosecute American citizens for creating videos to poke fun at Mustafa Kemal Ataturk.
Who is Yannis Vasilis Yaylali? Yannis, who was born Ibrahim Yaylalı, is a former Turkish nationalist. In 1994, he joined the Turkish military as a commando to fight the Kurds at the height of the Kurdish drive for independence with Ocalan’s PKK rebellion. During a clash with the PKK in Sirnak, he was held captive for over three years by Kurdish rebels. After his family found out his ordeal, they sought assistance from Turkish authorities. The Turkish authorities responded that they were Greek and were threatened.
He found his true identity is Greek not Turkish.
In 2013, Yannis changed his Turkish name in Turkish court to Greek, Yannis Vasilis Yaylalı.
According to Yanni in an interview with Siyasi Haber:
I went to court to change my name. And this is done with money. In countries such as ours, they create special difficulties for you when you want to embrace a non-Turkish name. They want two witnesses. My friends who know I am Greek became my witnesses. But when you want to investigate your state register of persons, they introduce new obstacles. You can only investigate up to two generations before: You, your father and your grandfather. I applied with my father. We learned that my grandfather’s father’s name was Konstantin. Their village is in Bafra. The state archives also say that the state attacked and killed the Greek people there. Konstantin was also murdered and my grandfather, who was three back then, was given to a Turkish family instead of a Greek orphanage. Similar things were also done during the Dersim and Armenian massacres. Orphans were given to Turkish families.
His grandfather was renamed “Mehmet” by the Turkish family.
In a Democrat Haber article in Turkish, Yanni Vasilis Yaylali said, “I love how Yannis is pronounced. And Vasilis was an influential person among Greeks of the Black Sea region who carried out the first self-defense, partisan organization in the face of the attacks against Greeks.”
In past years, I encountered people from Turkey who revealed their Greek identity to me. In my years in Washington D.C., I met a professor from Turkey. He revealed how he is half Greek, half Kurdish. I met another person from Turkey in a Virginia Home Depot. After several questions, he told me his family is from Trabzon, Pontos, Turkey. When I asked him if he spoke Rumca (Pontic Greek), he told me his family spoke Greek. Then, he spoke to me in Greek words. I understood. He did not know that the language his family spoke was Greek. I told him to read Omer Asan’s “Pontos Kulturu” which explains the Greek history of Pontos and the Pontic Greek language. The man wrote the title of the book to purchase a copy. In another city, a man from Turkey in his 20’s revealed to me that his father is Greek. He showed me a picture of his dad from Pontos, Turkey. I told these people that they are Greeks, not Turks. After meeting me, they proclaimed to be proud Greeks.
The Hidden Greek movement in Turkey started with a young generation of Hidden Greeks seeking the truth about their ethnic Greek identity against the lies of the Turkish state. Their parents and grandparents kept their Greek ethnic identity secret for decades. Omer Asan, born in 1961 in Trabzon, Pontos, Turkey, published a book called, “Pontos Kulturu”, which found that Rumca and Pontos is Greek. The Turkish state charged Omer Asan with allegations that he violated Article 8 of Turkey’s Anti-Terror Law by «propagandating separatism» for his book Pontos Kültürü.[1] In 2003, Article 8 was abolished, and Asan was acquitted as a result. Many young generation Hidden Greeks from Pontos, Turkey escaped Turkey to live in Greece. I met one in Athens, Greece who drove his bus blasting Greek Pontian music in downtown Athens. He speaks fluent Greek hidden behind a Turkic name. His ancestors were forced to be hidden Greeks with Turkic names while speaking Greek in the high mountains of Pontos. There are Hidden Greeks scattered across Turkey in Constantinople, Antioch, Pontos, Aegean costal areas, etc.
Every Greek has stories of meeting people from Turkey who proclaim Greek ethnic identity hidden behind a Turkic name like Yanni Vasilis Yaylali.
Hidden Armenians in Turkey are reclaiming their Armenian identity. Thousands have come out in the open proclaiming their Armenian ethnic identity hidden with a Turkic name. They are rejecting their Turkic names with Armenian ones.
Yanni gave birth to the Hidden Greek movement in Turkey.
Yannis explained in past blog article posts that there are a lot of people like him who would like to return to their roots, but live in fear. “People can call me Ibrahim, or they can call me Yannis. But the thing is there are so many people like me. But they cannot come out because they are scared. I want to give them courage. I am not calling on people to be nationalistic but they should embrace their values and identities,” he explained.
Yannis Vasilis Yaylali gave birth to the Hidden Greek movement in Turkey by coming out in the open about his ethnic Greek identity. He changed his Turkic name to Greek. He proclaims his ethnic Greek identity. He is trapped in Turkish prison in isolation because he came out in the open as an ethnic Greek.
It’s time to FREE YANNIS! Worldwide Greeks must work to ensure the freedom of Yannis Vasilis Yaylali from Turkish prison for daring to speak the truth in the name of Free Speech.
Learn more About Yannis Vasilis Yaylali:
       1. Yannis Vasilis Yaylalı Blog in Turkish:http://bit.ly/2u73kxo
         2.  To Read More about Yanni: Armenian Weekly, “Evolution of Yannis”, 6/23/2017:http://bit.ly/2sZ1JeQ
         3.Turkish Article on Yanni Vasilis Yaylali: Democrat Haber, 2014:http://bit.ly/2tukveB
         4.Yanni on Greek Genocide Remembrance speaking in Turkish, May 19, 2015:https://www.youtube.com/watch?v=ebKheq7CuIU
         5. Greek Article on Yannis Vasilis Yaylali bySavvas Kalenteridis:http://bit.ly/2s9OhBP
Alex Aliferis has worked in Washington D.C. on issues linked to Greece, and Cyprus, as well as activating and mobilizing America’s ethnic Greek voters for Republican candidates. Alex is also focused on strengthening bilateral ties between Greece and the U.S.A.

 

Θέμα: Γέννηση του Hidden ελληνική Κινήματος στην Τουρκία
Δωρεάν Γιάννης: Γέννηση του Hidden ελληνική Κινήματος στην Τουρκία
Με Άλεξ Αλιφέρης
Η τουρκική αστυνομία συνέλαβε Γιάννης Βασίλης Yaylalı, η ελληνικής καταγωγής ακτιβιστής της ειρήνης γεννήθηκε στη Σαμψούντα, τον Πόντο, την Τουρκία, στην κουρδική πόλη Σιρνάκ, όπου ζούσε από το 2012.
Η αστυνομία συνέλαβε τον Γιάννη στις 22 του Απρίλη, 2017? την ίδια ημέρα που δημοσιεύτηκε ένα άρθρο για να θυμόμαστε την Ελληνική Γενοκτονία των προγόνων του. 3,5 εκατομμύρια Αρμένιοι, Ασσύριοι και Έλληνες αποκλείστηκε από τους Τούρκους από το 1914 έως το 1923. Το ίδιο γενοκτονία που σκότωσε την οικογένειά του στον Πόντο και πάνω από 1,1 εκατομμύρια Έλληνες σε όλη την ηπειρωτική Τουρκία.
Οι τουρκικές αρχές κατατεθεί τρεις κατηγορίες εναντίον του Γιάννη. Πρώτο φορτίο του είναι για «προσβολή του Προέδρου». Δεύτερο φορτίο του είναι «υποκίνηση ανθρώπους να παρακούσει τους νόμους». Η τρίτη κατηγορία είναι «διάδοση προπαγάνδας για μια τρομοκρατική οργάνωση». Στις 26 Σεπτεμβρίου, Γιάννη θα εμφανιστεί στο τουρκικό δικαστήριο για αυτές τις χρεώσεις.
Βλέπετε δεν υπάρχει Ελευθερία του Λόγου και την ελευθερία του Τύπου στην Τουρκία. Η ελευθερία δεν υπάρχει στην Τουρκία. Για χρόνια, η Ουάσιγκτον βαθύ κράτος και Fake Νέα μέσα μαζικής ενημέρωσης (CNN, ABC, NBC, FOX, CBS, MSNBC, New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, κλπ) επαίνεσε την Τουρκία ως «μοντέλο δημοκρατία της Μέσης Ανατολής ».
Το 2007-2008, η τουρκική κυβέρνηση ζήτησε τα ονόματα των αμερικανών πολιτών που δημιούργησαν τα βίντεο του YouTube προσβάλλουν Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ. Το 2008, Πρώην Κατοικία Εξωτερικών αντιπρόεδρος βουλευτής Ιλεάνα Ρος-Lehtinen (Δημοκρατικός-Florida) απάντησε με επιστολή του προς τις τουρκικές αρχές να σεβαστούν την ελευθερία του λόγου στις ΗΠΑ και ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν θα τιμήσει τουρκικά αιτήματα για να αποκαλύψει τα ονόματα και τη δίωξη Αμερικανοί πολίτες για τη δημιουργία βίντεο για να σπρώξει τη διασκέδαση στο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ.
Ποιος είναι ο Γιάννης Βασίλης Yaylali; Ο Γιάννης, ο οποίος γεννήθηκε Ιμπραήμ Yaylalı, είναι ένας πρώην Τούρκος εθνικιστής. Το 1994, εντάχθηκε στο τουρκικό στρατό ως κομάντο να πολεμήσει τους Κούρδους στο ύψος του κουρδικού κίνησης για την ανεξαρτησία του με το ΡΚΚ εξέγερση του Οτσαλάν. Κατά τη διάρκεια μιας σύγκρουση με το PKK στο Σιρνάκ, κρατήθηκε αιχμάλωτος για πάνω από τρία χρόνια από Κούρδους αντάρτες. Μετά από την οικογένειά του, ανακάλυψε τη δοκιμασία του, ζήτησαν βοήθεια από τις τουρκικές αρχές. Οι τουρκικές αρχές απάντησαν ότι ήταν Έλληνες και απειλήθηκαν.
Βρήκε την αληθινή ταυτότητά του δεν είναι Έλληνες τουρκικά.
Το 2013, ο Γιάννης άλλαξε τουρκική ονομασία του το τουρκικό δικαστήριο με την ελληνική, Γιάννης Βασίλης Yaylalı.
Σύμφωνα με τον Γιάννη σε μια συνέντευξη με Siyasi Haber:
Πήγα στο δικαστήριο για να αλλάξει το όνομά μου. Και αυτό γίνεται με τα χρήματα. Σε χώρες όπως η δική μας, δημιουργούν ιδιαίτερες δυσκολίες για σας όταν θέλετε να αγκαλιάσει ένα μη-τουρκική ονομασία. Θέλουν δύο μάρτυρες. Οι φίλοι μου που ξέρουν είμαι Έλληνας έγινε μάρτυρές μου. Αλλά όταν θέλετε να ερευνήσει μητρώο κατάσταση σας προσώπων, που εισάγουν νέα εμπόδια. Μπορείτε να διερευνήσει έως και δύο γενιές πριν: Εσείς, ο πατέρας σου και ο παππούς σας. Θα εφαρμοστεί με τον πατέρα μου. Μάθαμε ότι το όνομα του πατέρα του παππού μου ήταν Konstantin. Χωριό τους είναι σε Μπάφρα. Τα κρατικά αρχεία λένε επίσης ότι το κράτος επιτέθηκε και σκότωσε τον ελληνικό λαό εκεί. Konstantin επίσης δολοφονήθηκε και ο παππούς μου, ο οποίος ήταν τρεις τότε, δόθηκε σε μια τουρκική οικογένεια, αντί ενός ελληνικού ορφανοτροφείου. Παρόμοια πράγματα έγιναν επίσης κατά τη διάρκεια του Ντέρσιμ και Αρμενίων σφαγές. Ορφανά δόθηκαν σε τουρκικές οικογένειες.
Ο παππούς του μετονομάστηκε σε «Μεχμέτ» από την τουρκική οικογένεια.
Σε ένα άρθρο του Δημοκρατικού Haber στα τουρκικά, Γιάννη Βασίλης Yaylali είπε , «μου αρέσει το πώς προφέρεται Γιάννη. Και Βασίλης ήταν ένα ισχυρό πρόσωπο των Ελλήνων της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας, που πραγματοποίησε την πρώτη αυτοάμυνας, κομματική οργάνωση στο πρόσωπο των επιθέσεων κατά των Ελλήνων.»
Τα τελευταία χρόνια, έχω συναντήσει ανθρώπους από την Τουρκία που αποκάλυψε την ελληνική τους ταυτότητα για μένα. Στα χρόνια μου στην Ουάσιγκτον, συνάντησα έναν καθηγητή από την Τουρκία. Ο ίδιος αποκάλυψε πως είναι μισός Έλληνας, το ήμισυ των Κούρδων. Γνώρισα ένα άλλο πρόσωπο από την Τουρκία στην Βιρτζίνια Home Depot. Μετά από πολλές ερωτήσεις, μου είπε η οικογένειά του είναι από την Τραπεζούντα, τον Πόντο, την Τουρκία. Όταν τον ρώτησα αν μιλούσε Rumca (Ποντίων Ελλήνων), μου είπε η οικογένειά του μιλούσε ελληνικά. Στη συνέχεια, μίλησε για μένα με ελληνικές λέξεις. Κατάλαβα. Δεν ήξερε ότι η γλώσσα οικογένειά του μίλησε ήταν Έλληνες. Του είπα να διαβάσω «Πόντος Kulturu» Ομέρ Ασάν, η οποία εξηγεί την ελληνική ιστορία του Πόντου και την ποντιακή ελληνική γλώσσα. Ο άνθρωπος που έγραψε τον τίτλο του βιβλίου για να αγοράσουν ένα αντίγραφο. Σε μια άλλη πόλη, ένας άνδρας από την Τουρκία στη δεκαετία του ’20 του, μου αποκάλυψε ότι ο πατέρας του είναι Έλληνες. Μου έδειξε μια φωτογραφία του πατέρα του από τον Πόντο, την Τουρκία. Είπα αυτούς τους ανθρώπους ότι είναι Έλληνες, δεν είναι Τούρκοι. Μετά τη συνάντηση μου, που διακήρυξε να είμαστε υπερήφανοι Έλληνες.
Το Κρυφό ελληνικό κίνημα στην Τουρκία ξεκίνησε με μια νέα γενιά των κρυφών Έλληνες που αναζητούν την αλήθεια για την εθνική ελληνική ταυτότητα τους από τα ψέματα του τουρκικού κράτους. Οι γονείς και οι παππούδες τους κράτησε ελληνικής καταγωγής μυστική την ταυτότητά τους για δεκαετίες. Ομέρ Ασάν, που γεννήθηκε το 1961 στην Τραπεζούντα, τον Πόντο, την Τουρκία, δημοσίευσε ένα βιβλίο με τίτλο, «Πόντος Kulturu», η οποία διαπίστωσε ότι Rumca και του Πόντου είναι Έλληνες. Το τουρκικό κράτος χρεώνεται Ομέρ Ασάν με τους ισχυρισμούς ότι παραβίασε το άρθρο 8 του αντιτρομοκρατικού νόμου της Τουρκίας από «propagandating αποσχιστικές τάσεις» για το βιβλίο του Πόντου Kulturu . [1] Το 2003, το άρθρο 8 καταργήθηκε, και Ασάν αθωώθηκε ως αποτέλεσμα. Πολλά νέα γενιά κρυφών Έλληνες από τον Πόντο, την Τουρκία διέφυγε την Τουρκία να ζήσουν στην Ελλάδα. Γνώρισα ένα στην Αθήνα, στην Ελλάδα, που οδήγησε το λεωφορείο του ανατινάξεις Ελλήνων Ποντίων μουσική στο κέντρο της Αθήνας. Μιλάει άπταιστα ελληνικά κρυμμένο πίσω από ένα τουρκικές όνομα. Οι πρόγονοί του ήταν αναγκασμένοι να κρύβονται οι Έλληνες με τουρκικά ονόματα, ενώ μιλώντας ελληνικά στα ψηλά βουνά του Πόντου. Υπάρχουν κρυμμένα Έλληνες διάσπαρτα σε όλη την Τουρκία στην Κωνσταντινούπολη, την Αντιόχεια, τον Πόντο, Αιγαίου παράκτιες περιοχές, κ.λπ.
Κάθε Ελλήνων έχει ιστορίες της συνάντησης ανθρώπων από την Τουρκία που διακηρύσσουν ελληνική εθνική ταυτότητα κρύβεται πίσω από μια τουρκικής όνομα όπως Γιάννη Βασίλης Yaylali.
Τα κρυφά Αρμενίων στην Τουρκία ανάκτηση των Αρμενίων ταυτότητά τους. Χιλιάδες έχουν βγει στην ανοιχτή διακηρύσσοντας τους αρμενική εθνική ταυτότητα κρύβεται με τουρκικές όνομα. Είναι απορρίπτοντας τουρκικά ονόματά τους με τον Αρμένιο αυτά.
Γιάννης γέννησε το Κρυφό ελληνικού κινήματος στην Τουρκία.
Γιάννης εξήγησε σε προηγούμενες αναρτήσεις άρθρο στο blog ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σαν κι αυτόν που θα ήθελαν να επιστρέψουν στις ρίζες τους, αλλά ζουν με το φόβο. «Οι άνθρωποι μπορούν να μου τηλεφωνήσει Ιμπραήμ, ή να μου τηλεφωνήσει ο Γιάννης. Αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι σαν κι εμένα. Αλλά δεν μπορεί να βγει, επειδή φοβούνται. Θέλω να τους δώσει κουράγιο. Δεν είμαι καλώντας τους ανθρώπους να είναι εθνικιστική, αλλά θα πρέπει να αγκαλιάσει τις αξίες και την ταυτότητά τους «, εξήγησε.
Γιάννης Βασίλης Yaylali γέννησε το Κρυφό ελληνική κίνημα στην Τουρκία που έρχονται έξω στο ύπαιθρο για την εθνική ελληνική ταυτότητά του. Άλλαξε Τουρκικές το όνομά του με την ελληνική. Διακηρύσσει την εθνική ελληνική ταυτότητα. Είναι παγιδευμένοι σε τουρκική φυλακή σε απομόνωση γιατί βγήκε στην ανοιχτή ως ελληνικής καταγωγής.
Ήρθε η ώρα να ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑΝΝΗΣ! Παγκοσμίως οι Έλληνες πρέπει να εργαστεί για να εξασφαλίσει την ελευθερία του Γιάννη Βασίλης Yaylali από τουρκική φυλακή επειδή τόλμησε να πει την αλήθεια στο όνομα της ελευθερίας του λόγου.
Μάθετε περισσότερα Σχετικά Γιάννης Βασίλης Yaylali:
1. Γιάννης Βασίλης Yaylalı Blog στην τουρκική:http://bit.ly/2u73kxo
2. Για να διαβάσετε περισσότερα για το Γιάννη: Αρμενίων Weekly, «Εξέλιξη του Γιάννη»,23/06/2017: http://bit.ly/2sZ1JeQ
3.Turkish άρθρο για τον Γιάννη Βασίλης Yaylali: Δημοκράτης Haber, 2014: http://bit.ly/2tukveB
  4.Yanni στην Ελληνική Γενοκτονία Μνήμης μιλώντας στην τουρκική, 19 Μαΐου, 2015:https://www.youtube.com/watch?v=ebKheq7CuIU
5. ελληνική άρθρο για τον Γιάννη Βασίλης Yaylali από Σάββας Καλεντερίδης :http://bit.ly/2s9OhBP
Alex Αλιφέρης έχει δουλέψει στην Ουάσιγκτον για θέματα που συνδέονται με την Ελλάδα και η Κύπρος, καθώς και την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των ελληνικής καταγωγής ψηφοφόρους της Αμερικής για δημοκρατικούς υποψηφίους. Ο Alex είναι επίσης επικεντρώνεται στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ.


 Yannis Mousouros

<agtriada@catt.com>