50 ΧΡΟΝ ΙΑ ΠΡΙΝ… ΣΑΝ ΤΩΡΑ…!!! ΔΥΟ ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ ΒΓΟΥΝ ΤΑ ΑΡΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ, Ο ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΕΧΕΙ ΜΑΖΕΨΕΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΤΟΥ ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ ΚΑΙ ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΤΟΥΣ ΛΕΕΙ…!!!

 

 

 

Από την ειδική έκδοση για τα 50 χρόνια από την 21η Απριλίου, μεταφέρουμε:

Τό Κ.Ε.Τ. διέθετε 2.500 ἄνδρες καί 122 Ἅρματα Μάχης, 50 Τεθωρακισμένα Ὀχήματα καί 200 ὀχήματα 3 τόννων. Ἦταν ἡ κυριότερη Μονάδα Κρούσεως τῆς Ἐπαναστάσεως στό Λεκανοπέδιο Ἀττικῆς.

Εἶχε ἀναλάβει στό σύνολο 26 ἀποστολές καί ἰσάριθμους Σχηματισμούς .

Κράτησε ἐπίσης ἰσχυρότατη Μηχανοκίνητη καί Τεθωρακισμένη Γενική Ἐφεδρεία. Μεμυημένοι στήν ἐνέργεια ἤσαν μέχρι τότε, ὁ Ὑποδιοικητής Κ. Μαυροειδής, ὁ Δ/ντής τοῦ 2ου Ε.Γ. Ἴλαρχος Νικόλαος Ρετζέπης καί ὁ Δ/ντής τοῦ 3ου Ε.Γ. Ἐπίλαρχος Βύρων Βελισσαρούλης.

Ὁ Στ. Παττακός πῆγε στήν Μονάδα τοῦ λίγο μετά τίς 23:00 τό βράδυ. Ἐνήργησε μία τυπική ἕφοδο στά ζωτικά σημεῖα τοῦ Στρατοπέδου καί κατόπιν κάλεσε τόν Ὑποδιοικητή καί τόν Ἀξιωματικό Ἀσφαλείας στό γραφεῖο του. Στόν τελευταῖο ἔδωσε τόν Φάκελλο Ἐνισχυμένου Συναγερμοῦ “Drowsy Dog”.

Ὁ Συναγερμός ἐκτελέσθηκε ἄψογα καί ὅλοι οἱ διοικητές ὑπομονάδων ἀνέφεραν ἑτοιμότητα “δί΄ἐκτέλεσιν οἱασδήποτε ἀποστολής”. Ἤδη εἶχε περάσει τό μεσονύκτιο.

Ὁ Στ. Παττακός, μέ στολή ἐκστρατείας (“battle dress”), διενήργησε δειγματοληπτική ἐπιθεώρησι καί συνεχάρη ὅλους τους διοικητές πληρωμάτων καί σχηματισμῶν, οἱ ὁποῖοι νόμιζαν ἀκόμη ὅτι πρόκειται γιά “ἄσκησι”. Στίς 00:45 διέταξε Συγκέντρωσι Ἀξιωματικῶν στήν Αἴθουσα Συγκεντρώσεων.

Ἀνέβηκε στό βῆμα καί εὐχαρίστησε ὅλους τούς Ἀξιωματικούς γιά τήν ταχύτητα καί ἐπιτυχία τοῦ Συναγερμοῦ. Ἔπειτα ἄρχισε νά ἀναλύη τήν τραγική πολιτική κατάστασι καί τόν κίνδυνο ἀλληλοσπαραγμοῦ. Καί κατέληξε λέγοντας: “Κατόπιν αὐτῆς τῆς καταστάσεως, αἱ Ἔνοπλοι Δυνάμεις τῆς Πατρίδος μας, ἀπεφάσισαν νά ἐπέμβουν, θέτουσαι τέλος εἰς αὐτό τό χάος!”

Ἄς ἀφήσουμε τόν ἴδιο νά περιγράψει τήν συνέχεια:

«Εἰς τό σημεῖον αὐτό οἱ πάντες ἐξέσπασαν εἰς ἐνθουσιώδη χειροκροτήματα καί ζητωκραυγᾶς: “Ζήτω ἡ Πατρίς”, “Ζήτω ἡ Ἐπανάστασις”, “Ζήτω ὁ Βασιλεύς”… Ἐζήτησα ἡσυχίαν καί ψυχραιμίαν. Ἦτο δύσκολον νά κρατηθῆ ἡ ἐκδήλωσις, τό ξέσπασμα τοῦ ἐνθουσιασμοῦ. Συνέχισα καί ἐν τέλει ἠρώτησα: “Μήπως ὑπάρχει κανείς ἀπό σας ποῦ δέν θεωρεῖ ἀναγκαίαν τήν Ἐπανάστασιν; Μήπως ὑπάρχουν ἀμφιβολίαι; Μήπως ὑπάρχει κρίσις συνειδήσεως εἰς κάποιον ἤ κάποιους λόγω δεσμεύσεως ἰδεολογικῆς ἤ οἱασδήποτε αἰτίας;” Οὐδείς ἀντέδρασε. Ἀντιθέτως ἅπαντες ἐζητωκραύγαζον! Ἦτο δυνατόν νά τηλεφωνήση κάποιος ἐκ τῶν γειτόνων εἰς τήν Ἀστυνομίαν, ὅτι ἐδῶ κάτι τό ὕποπτον συμβαίνει καί θά ἀνετρέπετο τό σχέδιόν μας. Ἐπέβαλα ἡσυχίαν καί συνέχισα τήν πρόκλησιν: “Θα ἦτο πολύ χρήσιμος μία ἀντίθεσις. Θά συνεζητεῖτο καί θά ἐξήγετο θετικωτέρα ἄποψις. Θά τήν ἤθελα τήν ἀντίθετον ἄποψιν. Βεβαιῶ ἐπί τῷ λόγῳ τῆς στρατιωτικῆς μου τιμῆς, ὅτι οὐδένα κίνδυνον θά διατρέξη ὁ οἱοσδήποτε ἀντιτιθέμενος. Θά τόν συγχαρῶ διά τό θάρρος τῆς γνώμης του καί διά τήν εἰλικρίνειάν του…”

Οὐδείς ἐκινήθη πρός τό βῆμα. Ἀντιθέτως νέαι ζητωκραυγαί! Κατόπιν ηὐχαρίστησα ὅλους διά τά πατριωτικά τῶν αἰσθήματα… Τέλος τούς ἐβεβαίωσα ὅτι τήν εὐθύνην διά τήν ἐκτέλεσιν τῆς ἀποστολῆς θά τήν ἀναλάβω ἐγώ ἐξ’ ὁλοκλήρου…».

Κατόπιν, ὁ Διοικητής μετέβη στό γραφεῖο του. Ἤδη τόν περίμενε ἐκεῖ, ὁ Συνταγματάρχης Ὀδυσσεύς Τσιλιόπουλος. πού εἶχε ὁρισθῆ σύνδεσμος μεταξύ τοῦ Γεωργίου Παπαδοπούλου καί τῶν Στ. Παττακού καί Νικ. Μακαρέζου.

================

ΜΕ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ… 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967..!!! ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ «ΠΑΜΨΗΦΟΙ» ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ…

Από την ειδική έκδοση για τα 50 χρόνια από την 21η Απριλίου…

Στήν Σύσκεψι τῆς 14ης Ἀπριλίου 1967 εἶχε ἀποφασισθῆ ἡ Ἐπανάστασις νά γίνη στίς 21 Ἀπριλίου καί εἶχε ἐκλεγῆ μέ ἀπόλυτη πλειοψηφία ὡς Ἀρχηγός τῆς Ἐπαναστάσεως ὁ Γεώργιος Παπαδόπουλος, στήν περίπτωσι πού δέν ἐδέχετο μέχρι τέλους ὁ Γ. Ζωϊτάκης.

Στήν Τελική Συντονιστική Σύσκεψι τῆς 20ης Ἀπριλίου 1967, στήν οἰκία τοῦ Μιχ. Μπαλοπούλου, ἡ δεύτερη ὑπαναχώρησις τοῦ Γ. Ζωϊτάκη δημιούργησε καί πάλι τό ζήτημα τῆς “ἀρχηγίας” τῆς Ἐπαναστάσεως.

Τό θέμα ἐτέθη καί πάλι σέ ψηφοφορία. Καί τό ἀποτέλεσμα ἦταν τό ἴδιο:

Ὁ Γεώργιος Παπαδόπουλος ἐξελέγη καί πάλι “παμψηφοί” ὡς ὁ Ἀρχηγός τῆς Ἐπαναστάσεως!

Ὁ Στ. Παττακός ἀφηγεῖται: «Ὁ Παπαδόπουλος, ἐπεκυρώθη ὡς Ἀρχηγός τῆς Ἐπαναστάσεως, ἄνευ ἀντιρρήσεως οὐδενός. Ἐμοῦ δηλώσαντος ὅτι δέν δέχομαι τά πρωτεῖα ἀκόμη καί ἄν μου ζητηθῆ…».164

Καί ὁ Στέφανος Καραμπέρης ἐπιβεβαιώνει: «…Ἀπεφασίσθη ἐκεῖνο τό βράδυ νά ὁρισθῆ ὡς Ἀρχηγός ὁ Συν/ρχης Γεώργιος Παπαδόπουλος, τοῦ ὁποῖου τάς ἱκανότητας παρεδέχοντο ἅπαντες. Ἀρχικά ἐζητήθη ἀπό τόν Ταξίαρχον Παττακόν, ὡς ἀρχαιότερον… πλήν ὅμως δέν ἐδέχθη καί ἀντιπρότεινεν τόν Γεώργιον Παπαδόπουλον ὁ ὁποῖος ἦτο καί ὁ ἰθύνων νοῦς τῆς Ἐπαναστάσεως».

Ὁ Σάββας Κωνσταντόπουλος ἕγραφε χαρακτηριστικά:

«Ὁ Γεώργιος Παπαδόπουλος… ἀνεδείχθη Ἀρχηγός τῆς Ἐπαναστατικής Ὁμάδος κατά φυσικήν ἐπιλογήν… Ἐψηφίσθη κατ’ ἀπολύτως ἐλευθέραν καί ἀνεπηρέαστον θέλησιν ἀπό τούς ἀξιωματικούς…»

==============

ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΑ… ΒΡΑΔΥ 20ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΤΟΥ 1967… ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΚΑΙ ΜΑΚΑΡΕΖΟΣ ΚΑΝΟΝΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΑ ΠΟΥ ΞΗΜΕΡΩΝΕΙ…!!!

20 Απριλίου, ώρα 9:00 μμ. Η ώρα «Ω» όπως είχαν χαρακτηρίσει την 2α πρωινή της 21ης Απριλίου οι Αξιωματικοί, πλησίαζε… Παπαδόπουλος, Παττακός και Μακαρέζος αναχωρούν μαζί από το σπίτι του αντισυνταγματάρχη Μιχαήλ Μπαλόπουλου στην Νέα Σμύρνη όπου πραγματοποιήθηκε η προτελευταία συνάντηση της «Επαναστατικής Επιτροπής». Μιά τελευταία σύσκεψη για τις 11:00 μμ είχε καθοριστεί στο σπίτι του Δημήτρη Ιωαννίδη στο Γαλάτσι λίγη ώρα πριν ξεκινήσει ο καθένας για το γραφείο ή την Μονάδα του.

Στους δρόμους οι Αθηναίοι έτρεχαν να προλάβουν τις τελευταίες τους δουλειές, ανύποπτοι για ό,τι θα συνέβαινε την επομένη.

-Που να ξέρουν τι τους ξημερώνει αύριο, μονολόγησε καθώς έβλεπε έξω από το παράθυρό του ο Συνταγματάρχης Γεώργιος Παπαδόπουλος, που καθόταν στο κάθισμα του συνοδηγού.

-Θα σταματήσουν οι φασαρίες και θα ηρεμήσουν, πρόσθεσε ο Νικόλαος Μακαρέζος που κρατούσε το τιμόνι…

Από το ραδιόφωνο οι δυο συνταγματάρχες άκουγαν το δελτίο ειδήσεων της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Κυριότερη είδηση της ημέρας τα μέτρα που εξήγγειλε για τους αγρότες ο υπουργός Γεωργίας Ευάγγελος Αβέρωφ. Διπλασιασμός των αγροτικών συντάξεων, από τις 200 στις 400 δρχ., ολοκλήρωση της εφαρμογής της νοσοκομειακής περίθαλψης και επέκταση του προγράμματος της αγροτικές στέγης…

-Καλές οι εξαγγελίες του κυρίου υπουργού, γενναία τα μέτρα του, αλλά θα μείνουν στα λόγια, παρατήρησε ο Μακαρέζος.

-Είναι μέτρα που θα ανακούφιζαν τους πολύπαθους αγρότες μας, πρόσθεσε ο Παπαδόπουλος, τονίζοντας ότι «δεν θα ήταν άσχημη ιδέα τα μέτρα αυτά να τα εφάρμοζε η δική μας επαναστατική κυβέρνηση»…

Και πράγματι, λίγες μόνο μέρες μετά την επικράτηση της 21ης Απριλίου εφάρμοσε τις εξαγγελίες Αβέρωφ ο υπουργός Γεωργίας Αλέξανδρος Ματθαίου, με επιπλέον προσθήκη την κατάργηση των αγροτικών χρεών.

Advertisements