Μπορεῖ αὐτοί νά εἶναι Ἕλληνες;

Ἀντιμετωπίζοντας ...σκουπιδανθρώπους!!!

γιὰ ὅλα αὐτὰ μόνον μία λύσις ὑπάρχει!
Πιανεις αὐτὰ τὰ ῥεμάλια καὶ τὰ βάζεις νὰ καθαρίσουν μὲ δικά τους ἔξοδα, αὐτὰ τὰ αἴσχη!

Στὴν Ἀθηναϊκὴ πολιτεία δὲν θὰτολμοῦσαν νὰ κάνουν κάτι τέτοιο.
Ἐκεῖ οἱ πρόγονοι εἶχαν πάρη τὰ μέτρα τους:

«ἀλλὰ καταγελῶσι καὶ θορυβοῦσιν, ἕως ἂν ἢ αὐτὸς ἀποστῇ ὁ ἐπιχειρῶν λέγειν καταθορυβηθείς,
ἢ οἱ τοξόται αὐτὸν ἀφελκύσωσιν ἢ ἐξάρωνται κελευόντων τῶν πρυτάνεων».
Πλάτων, Πρωταγόρας, 319c

Advertisements